ISSN 1995-4301
(Print)

ISSN 2618-8406
(Online)

Current issues:

4 issue of the journal in 2023

3 issue of the journal in 2023

2 issue of the journal in 2023

1 issue of the journal in 2023

Issue 4 in 2011

Section 1: The Issue of Chemical Weapon Decommission in Russia
1
Implementation of Science and Technology Policy in the Sphere of Chemical Weapon Destruction in the Russian Federation


V.I. Kholstov
2
Reliable information is the main weapon


V.P. Kapashin
Yu.E. Kuznetsova
N.P. Solyanik

Section 2: Chemical Weapon Decommission Experience
3
Creation of modern ecologically safe manufactures in interests of the Udmurt Republic as the main direction of reshaping the chemical weapon destruction plant in Kambarka


V.A. Belikov
Yu.I. Baranov
L.V. Kabak
P.V. Kazakov
V.F. Golovkov
A.V. Kshnyaykina
E.N. Glukhan

4
Topical questions of identifying causal relationship in the system “personnel health in the plants of chemical weapons storage and destruction – work environment” and “health of the population of the protective measures zone – habitat”


E.A. Tsibulskaya
M.Yu. Kombarova
E.V. Oleynikova
T.V. Perushkina
N.S. Ovchinikova

Section 3: Technological aspects of chemical weapon decommission
5
Immobilized biocatalysts on the basis of organophosphate hydrolase in processes of decomposition of organophosphorus pollutants


E.N. Efremenko
I.V. Lyagin
D.A. Gudkov
M.S. Sirotkina
N.V. Zavyalova
V.V. Zavyalov
S.D. Varfolomeyev
V.I. Kholstov

6
Ways of demilitarization and decommission of artillery chemical munitions containing lewisite


V.B. Kondratyev
V.V. Sheluchenko
M.V. Korol`kov
V.G. Ratushenko
V.S. Glebov
N.A. Kostikova
A.V. Kutkin
V.A. Semenova
S.A. Sukhotskaya

7
Investigating Chemical Processes in Conditions of Interaction of Lewisite and Arsenic Trichloride with the Receipt based on Alkali Element Alcoholates


A.V. Kutkin
S.A. Sukhotskaya
V.A. Semenova
I.I. Sizov
N.A. Kostikova
M.V. Korol`kov
V.B. Kondratyev

8
Methodological approaches to utilizing salt wastes resulting from reaction mass thermal riddance of organophosphorus agents at chemical weapons decommission plants


V.B. Kondratyev
M.V. Korol’kov
N.A. Kostikova
L.N. Risyuck
O.O. Shibkov

Section 4: Providing Chemical Safety
9
Estimating ecological risks of technogenic emergency situations


S.I. Ermakov
M.N. Voitovich

10
Environmental Aspects of Chemical Weapons Destruction


F.P. Sokolov
I.N. Sizykh
I.M. Milgotin
V.A. Samsonov
T.N. Shvetsova-
Shilovskaya

11
Environmental Aspects of Chemical Weapons Destruction


S.N. Shtikov
S.N. Kobtsov
I.Kh. Ilyasov
I.N. Isayev
D.S. Dubrovskiy
S.V. Yazinin

Section 5: Problems of Decommissioning chemical weapons destruction plants
12
Scientific and methodological basis of medical and sanitary support of safety in the process of decommission and elimination of chemical weapon storage and destruction plants


B.N. Filatov
N.G. Britanov
V.V. Klauchek
S.P. Los

Section 6: Medical Support of Chemical Disarmament
13
The basis of safety of the chemical weapon storage and decommission plants` personnel is provided by automatic devices controlling that the level of warfare agents does not exceed the sanitary norm


I.V. Kovalenko
A.N. Komissarov
V.D. Nazarov
I.B. Lurie
N.P. Keselman
A.V. Lebedev

14
Risk assessment among stuff of the hazardous chemical industries


L.A. Mogilenkova
N.V. Krinitsyn
Yu.V. Philippova
D.B. Kiselev

15
Medical-ecological security during destruction of chemical weapons – actual problem of Occupational Medicine


V.L. Philippov
E.N. Nechayeva
N.V. Krinitsin
Yu.V. Philippova
E.S. Kas`yanenko
O.N. Kolzukova
D.V. Tregubov

16
Assessment of health of the people working in chemical weapons storage and destruction plants in dynamics


T.A. Koneva
A.A. Pavlova
A.N. Phedorchenko
O.A. Prokhorenko
S.V. Shkrebtienko
G.K. Serdyukova
M.N. Pimenova
L.V. Yanno

Section 7: Monitoring facilities for the destruction of chemical weapons
17
Searching of informative biochemical tests in the practice environmental monitoring of of particularly dangerous objects


A.I. Ivanov
T. А. Dunayev
E.A. Domnina
T.Ya Ashihmina
G.P. Dudin

Section 8: Analytical Support of Chemical Decommission
18
Problems of determination of warfare organophosphates at chemical weapon destruction plants with biochemical methods


D.S. Prokofieva
V.I. Shmurak
S.V. Sadovnikov
N.V. Goncharov

19
Chemosorbtional Photometric Detecting Arsenic in Air-gas Media for the Purposes of Environmental Monitoring


O.Yu. Rastegaev
T.P. Tolokonnikova
A.O. Malishevskiy
V.N. Chupis

20
Chemo-analytical Control over Chemical Agents Concentration in Soils. Metrological Aspect


B.S. Punkevich
S. V. Sadovnikov
M.A. Zemlyakova
K.S. Los

21
Systems of ecological Management in Chemical Weapon Destruction Plants


V.P. Kapashin
B.S. Punkevich
F.M. Zagrebin
 V.N. Fokin
E.I. Kislova

Section 9: Information
22
Convention on the Prohibition of Chemical Weapon has been in affect for 15 years


P. 118–120
O.V. Adosev
Section 10: Chronicle
23
Biological Monitoring of Natural-Technogenic systems


P. 120–121
V.G. Mohnatkin
T.Ya. Ashikhmina
S.Yu. Ogorodnikova

Рейтинг@Mail.ru

36, Moskovskya street, Kirov, 610000, Editorial Board "Theoretical and Applied Ecology."

Phone/fax: (8332) 37-02-77

e-mail: envjournal@vyatsu.ru

The journal was founded in 2007